Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) αποτελείται από τους:

  1. Ζιάβρα Ναυσικά, Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
  2. Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
  3. Νάσιος Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Λογοθεραπείας
  4. Σιαφάκα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
  5. Τόκη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών και ενημερώνει την Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία της επιλογής. Καταθέτει έκθεση επιλογής έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης η οποία εξετάζεται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.