Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από όλα τα μέλη Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου στο οποίο ανήκει το τμήμα Λογοθεραπείας και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής, ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.