Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Συντονιτική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) αποτελείται από τους:

  1. Ζιάβρα Ναυσικά, Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
  2. Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
  3. Νάσιος Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Λογοθεραπείας

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την ευθύνη της εισήγησης στην Γ.Σ.Ε.Σ. όλων των θεμάτων των σχετικών με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους και έχει διετή θητεία.
Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Δύο φορές το χρόνο, σε συνεδριάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα απολογισμός της διεξαγωγής των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. έχοντας θέση και Επιτροπής οικονομικής διαχείρισής του (Ε.Ο.Δ.Π.Μ.Σ.).