Δίδακτρα

Το συνολικό ποσό των διδάκτρων είναι 4.700 (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια) ευρώ. Πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του εσωτερικού κανονισμού, η οποία προβλέπει και τις περιπτώσεις των εκπτώσεων (5% για εφ' άπαξ καταβολή όλου του ποσού στην αρχή του Α' Εξαμήνου και επιπλέον 10% για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμό βασικού πτυχίου "άριστα" - άνω του 8,50).

Στον κανονισμό επίσης προβλέπονται και θέσεις υποτρόφων με παροχή διδακτικού έργου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος που οδηγεί σε επιπλέον έκπτωση.