Συνοπτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και στο ΦΕΚ έγκρισης του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογοθεραπείας οδηγεί στην Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας» σύμφωνα με την δημοσιευμένη στο ΦΕΚ (Τεύχος Β, αρ. φύλλου 427, 24/3/2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας, αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επικοινωνίας. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις και συνέντευξης των υποψηφίων, συμφώνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την κοινοποίηση της σχετικής προκήρυξης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
  • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό επιπέδου Lower ή αντίστοιχου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποχρεούνται να εξεταστούν στα Αγγλικά.
  • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. (Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν:

  1. αντίγραφα σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας
  2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
  3. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου ή άλλου Τμήματος».

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση κριτηρίων που λεπτομερώς καθορίζονται στην παράγραφο 6 του εσωτερικού κανονισμού.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, από το χρόνο της αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ορίζεται ως εξής: ελάχιστη τέσσερα (4) εξάμηνα, μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα.

Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται στην αρχή των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, όπως ρητά αναλύεται στην παράγραφο 3.6 του εσωτερικού κανονισμού.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. είναι συνολικά δεκαπέντε, πέντε σε καθένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (βλ. Παράγραφο 3.2.3 του εσωτερικού κανονισμού) και η πρακτική άσκηση διενεργούνται κατά το τέταρτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος. Είναι διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου και τους αναλογούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη και η λήξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος. Δεν προβλέπεται εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου. Οι ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε μαθήματος αντιστοιχούν σε τουλάχιστον εικοσιέξι (26). Η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία θα εξελίσσεται κατά προτεραιότητα τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, ανά δυο εβδομάδες, ώστε να διευκολύνονται όσοι μετααπτυχιακοί φοιτητές απασχολούνται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, ή/και μετακινούνται προς τα Ιωάννινα για την συμμετοχή τους στο ΠΜΣ. Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Θα υπάρχει η δυνατότητα ορισμένες διαλέξεις να πραγματοποιούνται διαδικτυακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας του ομιλητή και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ (εξ’ αποστάσεως μάθημα), στο οποία όμως θα ελέγχεται η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί, ώστε πέραν των 15 μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να συμπεριληφθούν και σεμιναριακά μαθήματα, με έμφαση στην απόκτηση κλινικά απαραίτητων γνώσεων. Τα σεμινάρια θα διενεργούνται κατά το δυνατόν τις μέρες που θα διεξάγονται και τα κανονικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, θα διδάσκουν σε αυτά αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας επιστήμονες και θα παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ.

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων καθορίστηκε στα 4.700 (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια) ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται κατά τη δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, οπότε και οριστικοποιείται η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο κι όχι μετά την 31η Οκτωβρίου για το χειμερινό και την 31η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Στην έναρξη καθενός εκ των τριών πρώτων εξαμήνων ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει το 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων, ενώ κατά την έναρξη του τελευταίου, Δ΄εξαμήνου το υπόλοιπο 10%.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με βαθμό πτυχίου “άριστα” (8,5 και άνω) δικαιούνται έκπτωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων. Όσοι καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των διδάκτρων στην αρχή του Α΄ εξαμήνου δικαιούνται έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων. Εφόσον εμπίπτουν και στις δυο κατηγορίες (αριστούχοι που καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα) η έκπτωση αθροίζεται στο 15% επί του συνόλου των διδάκτρων.

Με βάση την ανταποδοτική προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου, είναι δυνατόν να απονεμηθούν ετήσιες υποτροφίες επικουρικής διδασκαλίας στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. (όπως αναλύεται στην παράγραφο 3.7 του εσωτερικού κανονισμού).