Περίγραμμα μαθημάτων

Α' Εξάμηνο

Α/ΑΜάθημα Πιστωτικές μονάδες(ECTS)
1 Διαταραχές Επικοινωνίας στις αναπτυξιακές διαταραχές – Communication Disorders in developmental disorders 6
2 Διαταραχές Επικοινωνίας στις επίκτητες διαταραχές − Communication Disorders in acquired disorders 6
3 Κλινική Ακοολογία − Clinical Audiology 6
4 Κλινική Νευροανατομία και νευροφυσιολογία των διαταραχών επικοινωνίας − Clinical neuroanatomy and neurophysiology of communication
disorders
6
5 Ψυχοπαθολογία και Διαταραχές Επικοινωνίας − Psychopathology and Communication Disorders 6
  Σύνολο 30

 

 

Β' Εξάμηνο

Α/ΑΜάθημα Πιστωτικές μονάδες(ECTS)
1 Σχεδιασμός και παρουσίαση Κλινικής Έρευνας – Research Methods in Clinical Practice 6
2 Εφαρμογές Νευρογλωσσολογίας στη Λογοπαθολογία – Neuro−linguistics and Speech and Language Therapy 6
3 Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ –Νοητική Υστέρηση− Εγκεφαλική Βλάβη − Σύνδρομα) – Developmental disorders 6
4 Αναπτυξιακές & Επίκτητες Διαταραχές Μάθησης Γνωστικές/μεταγνωστικές δυσλειτουργίες −Developmental and acquired learning disabilities 6
5 Τεχνολογία Ανάλυσης Φωνής, Αντήχησης και Ομιλίας −Voice, Resonance & Speech Analysis using New Technologies 6
  Σύνολο 30

 

Γ' Εξάμηνο

Α/ΑΜάθημα Πιστωτικές μονάδες(ECTS)
1 Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία: Διεπιστημονικές και πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις – Specific Developmental Dyslexia: Multidisciplinary and multicultural approaches 6
2 Παθολογία Aκοοφωνητικών Oργάνων – Pathology of audio/vocal organs 6
3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για την Λογοθεραπευτική Κλινική Πράξη− Computing competencies in speech and language therapy 6
4 Κλινικές Μέθοδοι στη Λογοπαθολογία − Clinical Methods in Speech and Language Pathology 6
5 Γνωστική αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας – cognitive rehabilitation of communication disorders 6
  Σύνολο 30

 

Δ' Εξάμηνο

Α/ΑΜάθημα Πιστωτικές μονάδες(ECTS)
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας−Dissertation 20
2 Πρακτική Άσκηση – Work Placement 10
  Σύνολο 30