ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με το το ΦΕΚ Β427/24-03-2015 με το οποίο εγκρίνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας» και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα σχετικά κριτήρια να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μαζί με την συμπληρωμένη αίτησή τους (έντυπο της οποίας ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού), από 16/5/2016 ως τις 26/9/2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου):

 1. Αίτηση υποψηφιότητας. (έντυπο ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower ή αντίστοιχου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα υποβάλλουν αίτηση, όμως υποχρεούνται να εξεταστούν στα Αγγλικά, με εξεταστέα ύλη και τρόπο εξέτασης που προσεχώς θα ανακοινωθεί.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, έντυπες σε σφραγισμένο, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη φάκελο, ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου, ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα.
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, εφόσον υπάρχουν και
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί, ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
  • Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
 7. Αποδεικτικό κατάθεσης 30€ σε Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου ως τέλος συμμετοχής για την εξέταση της αίτησής τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: τέλος συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη (σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου/ας το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται). Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην Τράπεζα Πειραιώς είναι ο εξής: 5400-076469-560 και ΙΒΑΝ: GR10 0172 4000 0054 0007 6469 560

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους θα ζητηθεί να προσκομίσουν:

 1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου και
 2. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου ή άλλου Τμήματος».

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (2-7) μαζί με την αίτηση είναι απαραίτητα για την εξέταση της υποψηφιότητας και η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους υψηλού επιπέδου, πτυχιούχους κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας, αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επικοινωνίας.

Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις και συνέντευξης των υποψηφίων, συμφώνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου, η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων :

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Στην περίπτωση τελειοφοίτων που εκκρεμεί η αποφοίτηση, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους. Κατώτερος βαθμός πτυχίου που γίνεται αποδεκτός είναι το επτά και μισό (7,5).
 • Την επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις επιλογής σε δυο σχετικά με το Π.Μ.Σ. γνωστικά αντικείμενα, όπως αναλύεται στο άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισμού και επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα για όσους υποψηφίους δεν έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος κανονισμού.
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
 • Τις συστατικές επιστολές.
 • Την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Την προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ.
 • Τον χρόνο από τη λήψη του τελευταίου πτυχίου (θεωρείται προσόν το σχετικά πρόσφατο πτυχίο σε σχέση με σημαντικά παλιότερου χρόνου).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.152/Β6/1504/30-5-2001 (659 Β΄) όπως ισχύει).

Αιτήσεις θα μπορούν να καταθέσουν και όσοι απόφοιτοι έχουν βαθμό πτυχίου μικρότερο του 7,50 (όχι μικρότερο του 6,50). Οι αιτήσεις αυτές όμως θα εξετασθούν μόνο εφ’ όσον δεν συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες (25) θέσεις από αποφοίτους με πλήρη προσόντα (βαθμό πτυχίου άνω του 7,50). Οι απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου μικρότερο του 7,50 δεν θα καταβάλουν αρχικά το τέλος των 30 ευρώ, θα κληθούν όμως να το καταβάλουν σε περίπτωση που η αίτησή τους πρόκειται να εξετασθεί.

Θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση σε δυο μαθήματα που αποτελούν συνδυασμό προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Λογοθεραπείας:

Το 1ο μάθημα αντιστοιχεί στα μαθήματα 1) Ανατομία - Φυσιολογία ακοοφωνητικών οργάνων (SLT 1050* ή 1051**) και 2) Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία (SLT 2040* ή 2041**) - με βάση το παλαιό* ή το νέο** πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Το 2ο μάθημα αντιστοιχεί στα κλινικά μαθήματα 1) Γνωστική Ψυχολογία (SLT 5010), 2) Διαταραχές της κατάποσης-δυσφαγία και (SLT 9061), και 3) Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας (SLT 7031).

Οι απόφοιτοι λογοθεραπείας μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις και να υπολογισθεί ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα, υπό την προυπόθεση πως ο μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5). Αν ωστόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για να βελτιώσουν την επίδοσή τους έχουν αυτή τη δυνατότητα, αναγκαστικά όμως υπολογίζεται τότε ο βαθμός της νέας γραπτής εξέτασης.

Οι απόφοιτοι ιατρικής εξαιρούνται από την εξέταση του 1ου μαθήματος και υπολογίζεται ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας, υπό την προυπόθεση πως οι μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5).

Απόφοιτοι άλλων τμημάτων είναι δυνατόν κατά περίπτωση να εξαιρεθούν από την εξέταση μέρους των μαθημάτων 1 ή/και 2 εφόσον προκύπτει αντιστοίχιση με προπτυχιακά μαθήματά τους.

Η Εξεταστέα ύλη των δυο μαθημάτων έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι ημερομηνίες εξετάσεων (όπως και η εξεταστέα ύλη του μαθήματος των αγγλικών) θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Λογοθεραπείας - Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα


Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Ναυσικά Ζιάβρα
Καθηγήτρια